Atlikušo krājumu aprēķins (inventarizācija)

SIA "Geolite" piedāvā visa veida dokumentācijas kārtošanas pakalpojumus esošiem un agrāk pētītiem karjeriem no ieguves uzsākšanas līdz rekultivācijai:

  • atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķins;
  • iegūto derīgo izrakteņu aprēķins pēc topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātiem;
  • rekultivācijas meta izstrāde.

Atlikušo krājumu aprēķins

Būtisks pakalpojums, ar kuru SIA "Geolite" izceļas uz konkurējošu uzņēmumu fona, ir kvalitatīvi un ātri veikts atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķins esošās atradnēs. Saukts arī par krājumu inventarizāciju vai pārrēķinu. 

Gadījumi, kuros jāveic krājumu aprēķins

Likumdošana nosaka, ka atlikušo krājumu aprēķins jāveic:

  • mainoties zemes dzīļu izmantotājam (īpašniekam, nomniekam vai ieguvējam), gadījumā, ja maiņas rezultātā tiek izsniegts jauns derīgo izrakteņu ieguves limits;
  • vienu reizi 10 gados;
  • pirms karjera rekultivācijas.

Krājumu aprēķina gaita

Atšķirībā no jauna pētāmas atradnes, esošas atradnes krājumu aprēķins vai pārrēķins ir daudz sarežģītāks, jo atradne ir rakta, slāņi pārtraukti, ir izbūvēti ceļi un izvietotas segkārtas un derīgā materiāla krautnes. Bieži valsts iestādes pieprasa veikt krājumu pārrēķinu 1960-1990-tajos gados pētītām atradnēm, kuru informācija jāmeklē Valsts ģeoloģijas fondā, urbumu dati jāpiesaista mūsdienu koordinātu un augstumu sistēmām. Tādā gadījumā darbu ietvaros jāveic arī sākotnējo krājumu pārrēķins (uz sākotnējās ģeoloģiskās izpētes laiku). Pārskats par atlikušo krājumu aprēķinu jāakceptē LVĢMC krājumu komisijā, un SIA "Geolite" pārskata akcepts tiek iegūts 1 mēneša laikā, retākos ļoti sarežģītos gadījumos 2 mēnešu laikā. Ieskaitot akceptēšanas laiku, atlikušo krājumu aprēķins tiek veikts 4-6 mēnešos.

Specializācija un vīzija

SIA "Geolite" valdes loceklis Jānis Lukševičs ir specializējies tieši šādu sarežģītu aprēķinu veikšanā - par to veicot sākotnēji LU maģistra darba pētījumu, vēlāk - turpinot pētījumus un sistēmu attīstīšanu uzņēmējdarbībā.

SIA "Geolite" vīzija ir, ka nākotnē atlikušo krājumu aprēķins nebūs vairs sarežģīts pakalpojums - mūsu pašu pētītajiem karjeriem šis pakalpojums būs 2-4 reizes ātrāk un lētāk paveicams, nekā gadījumos, kad jāpārrēķina senākos gados vai nekvalitatīvi veiktas ģeoloģiskās izpētes krājumi.


Iegūto derīgo izrakteņu aprēķins pēc topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātiem

Vienkāršots iegūto derīgo izrakteņu aprēķins, ko jāveic MK 570. noteikumos 69.p. minētajos gadījumos - reizi gadā, ja iegūts vairāk par 50000 m3 derīgo izrakteņu ieguves vai ne retāk kā reizi 5 gados.

Valdes loceklis, vecākais ģeologs

Jānis Lukševičs
Tālr. +371 29918856
E-pasts: [email protected]
           

Kontakti


Atlikušo derīgo izrakteņu biezuma modelis