Derīgo izrakteņu meklēšana

Derīgo izrakteņu meklēšana ir pakalpojums, ar kuru pārbaudām un apstiprinām derīgo izrakteņu esamību konkrētā zemes īpašumā.

Esošo datu analīze

Vispirms ar Klientu vienojamies kādi derīgie izrakteņi tiks meklēti - smilts-grants, smilts, kūdra, sapropelis, dolomīts, ģipsis, kaļķakmens vai kāds cits izraktenis. Tad SIA "Geolite" veic esošo datu analīzi - apkopo informāciju par agrāk veiktajiem izpētes darbiem, ģeoloģiskajām kartēm, teritorijas plānojuma un citiem avotiem, lai noskaidrotu vai konkrētajā īpašumā ir sagaidāmi derīgie izrakteņi un vai to ieguve būs atļauta.

Lauka darbi - urbšana

Ja Klients vēlas turpināt derīgo izrakteņu meklēšanu, nākamais solis ir derīgo izrakteņu esamības pārbaude dabā. Tiek sastādīta darbu programma - atkarībā no derīgo izrakteņu veida, Klienta vēlmēm un zemes platības parasti ieplānojam aptuveni 4 - 8 urbumus - aptuveni 300 - 400 metru tīklā (attālums starp urbumiem). 

Ieteicamais urbumu dziļums ir ap 10 - 15 metri, jo ar to pietiek, lai konstatētu rūpnieciski nozīmīgu derīgo izrakteņu iegulu. Urbumos tiek noteikts iežu sastāvs. Ja vismaz daļā urbumu tiek konstatēta smilts-grants vai smilts (vai attiecīgi citi izrakteņi), tātad var secināt, ka derīgie izrakteņi zemes gabalā ir sastopami. Tālāk nepieciešamības gadījumā tiek veiktas laboratoriskās analīzes, lai precizētu derīgo izrakteņu kvalitāti.

Pārskata sastādīšana

Par padarītajiem darbiem SIA "Geolite" sastāda derīgo izrakteņu meklēšanas darbu pārskatu, kas ietver:

  • urbumu aprakstus;
  • urbumu izvietojuma plānu;
  • derīgo izrakteņu krājumu prognozi;
  • paskaidrojošo teksta nodaļu.

Rezultāti

Derīgo izrakteņu meklēšanas darbiem SIA "Geolite" ir Valsts vides dienesta izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence. SIA "Geolite" pārskatu krājumu prognozes klienti un zemes vērtētāji atzīst, jo darbi tiek veikti augstā kvalitātē. SIA "Geolite" sastādītais pārskats ir pamats tālākai detalizētai ģeoloģiskai izpētei vai kā zemes īpašuma vērtības pieauguma nodrošinājums.

Derīgo izrakteņu nodaļas vadītājs

Normunds Briška
Tālr. +371 29918856
E-pasts: [email protected]
           

Kontakti