Derīgo izrakteņu atradņu ģeoloģiskā izpēte

Ja zemes gabalā derīgo izrakteņu meklēšanas gaitā tiek konstatēti perspektīvi derīgie izrakteņi, nākamais solis ir veikt atradnes detalizētu ģeoloģisko izpēti.

Lauka darbi - urbšana

Ģeoloģiskās izpētes laikā ar smago urbšanas agregātu tiek ierīkoti urbumi ne retāk kā 100 x 100 m tīklā, vismaz 135 mm diametrā. Jo urbumi izvietoti biežāk, jo informācija par atradni, derīgo izrakteņu kvalitāti un izplatību būs precīzāka. Lauka darbos tiek veikta arī hidroģeoloģiskā izpēte – gruntsūdens līmeņu mērījumi, kā arī dolomītam, ģipsim  – pazemes ūdens horizonta detāla izpēte un analīzes.  SIA "Geolite" veic arī atradnes topogrāfisko uzmērīšanu.

Paraugu noņemšana un laboratoriskā analīze

No urbumos iegūtās iežu serdes tiek noņemti paraugi visā derīgā slāņa biezumā, ar intervāliem 1 - 5 m. Paraugu kvalitātes analīzes tiek veiktas LATAK akreditētā grunts testēšanas laboratorijā. Smilts-grants un smilts paraugiem tiek noteikti divi galvenie kvalitātes rādītāji - granulometriskais sastāvs un ūdens filtrācijas koeficients. Dolomītam - šķembu nodilumizturība (Losandželosas koeficients). Nepieciešamības gadījuma var veikt arī citus materiāla testus pēc pasūtītāja vēlmēm.

Ģeoloģiskās izpētes pārskata sastādīšana

Pēc lauka un laboratorijas darbu pabeigšanas, SIA „Geolite” veic ģeoloģiskās izpētes pārskata sastādīšanu, kurā ietilpst:

  • segkārtas un derīgo izrakteņu krājumu aprēķins, vidēji svērto kvalitātes rādītāju noteikšana katram derīgā izrakteņa veidam;
  • nepieciešamības gadījumā – aprēķins ar 3D virsmu modelēšanas metodi;
  • pārskata sastādīšana izdrukātā un digitālā veidā PDF formātā;
  • krājumu akceptēšana LVĢMC.

Krājumu akceptēšana LVĢMC

Atradnes izpēti noslēdz LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu komisijas izsniegts krājumu akceptēšanas protokols, kas apliecina, to ka atradne ir likumīgi izpētīta un uz ģeoloģiskās izpētes pārskata pamata iespējams tālāk kārtot nepieciešamos dokumentus derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai. 


Derīgo izrakteņu nodaļas vadītājs

Normunds Briška
Tālr. +371 29918856
E-pasts: [email protected]
           

Kontakti