Karjera projekts un dokumenti

Dokumentu kārtošana

Pēc ģeoloģiskās izpētes vai atlikušo krājumu aprēķina pabeigšanas, SIA "Geolite" nodrošina visu ieguves uzsākšanai nepieciešamo dokumentu kārtošanu valsts iestādēs, kas apliecina:

  • ka Valsts vides dienests ir informēts par plānoto darbību un ir izsniedzis derīgo izrakteņu atradnes pasi un ieguves limitu noteiktam derīgo izrakteņu apjomam;
  • ka vietējā pašvaldība atbalsta derīgo izrakteņu ieguvi plānotajā teritorijā un tā nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu;
  • ka reģionālā vides pārvalde ir novērtējusi potenciālo plānotās darbības ietekmi uz vidi un izsniegusi nosacījumus plānotās darbības veikšanai;
  • ka plānotā derīgo izrakteņu ieguve nav pretrunā ar aizsargjoslu likumu un saskaņota ar aizsargjoslu pārvaldniekiem;
  • ka plānotā derīgo izrakteņu ieguve ir saskaņota ar visām citām iesaistītajām pusēm, kuras tā skar.

Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrāde

SIA "Geolite" veic derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādi, ietverot tajā klienta vēlmes, kā arī noteiktās valsts iestāžu prasības. Derīgo izrakteņu ieguvi var uzsākt tad, kad ir saņemts lēmums no Valsts vides dienesta par derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošanu un ir veiktas visas nepieciešamās  darbības, kuras ieguves projektā norādītās kā veicamas pirms izstrādes darbu uzsākšanas.

Mūsu uzņēmums SIA "Geolite" piedāvā veikt visus šajos posmos nepieciešamos darbus. 

Derīgo izrakteņu nodaļas vadītājs

Normunds Briška
Tālr. 29918856
E-pasts: [email protected]